มาตรฐานการผลิตน้ำมันรำข้าว R&G

Featured

 .

มาตรฐานการผลิต Good Manufacturing Practice (GMP) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือเครื่องสำอาง เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และ   ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคข้อกำหนด GMP สุขลักษณะทั่วไป มีอยู่ 6 ข้อกำหนด ดังนี้      
      1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
      2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
      3. การควบคุมกระบวนการผลิต
      4. การสุขาภิบาล
      5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
      6. บุคลากรและสุขลักษณะ Continue reading